Bạn chưa chọn snippet
Thursday, 06/10/2022 - 21:38|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

Kê hoạch xây dựng trường học không thuốc lá năm 2016.

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI TỪ

PHÒNG GD&ĐT  ĐẠI TỪ
TRƯỜNG THCS MINH TIẾN              

Số:      /KH-THCS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
      Minh Tiến, ngày   09   tháng 05  năm 2016
 

KẾ HOẠCH

 Xây dựng trường học không thuốc lá
Năm  2016

 
               Căn cứ Luật phòng chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH13 ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01/5/2013;      

Thực hiện Chỉ thị số 6036/CT - BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục;

Thực hiện kế hoạch số 324/KH - PGDĐT ngày 06/52/2016 của Phòng Giáo dục và đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2016.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, Trường THCS Minh Tiến triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá trong năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:
           - Nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tác hại của thuốc lá. Lợi ích của môi trừơng không thuốc lá, các qui định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. 100% mô hinhfcacs trường không khói thuốc lá trên địa bàn huyện.
          - Nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức tham gia các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường thực hiện các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường, xây dựng “Trường học không thuốc lá.

2. Yêu cầu:
           - Cung cấp cho cán bộ, giáo viên và học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; giúp CBGV, NV và học sinh hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

        - Chú trọng giáo dục giới tính trong các giờ học chính khóa và ngoại khóa,
tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản Pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường được trang bị kiến thức và kỹ năng về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

II.HÌNH THỨC, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
         1. Hình thức:

- Pano, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu
        -  Tuyên truyền thông qua các buổi nói chuyện, tổ chức ngày hội, sự kiện, trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, đội, thông qua hệ thốn phát thanh, Website của nhà trường…

- Các giờ lên lớp, tuyên truyền giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khóa, các hội thi; đặc biệt chú trọng mở rộng tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn.

2. Nội dung

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền,tổ chức nói chuyện chuyên đề về tác hại của thuốc lá và phổ biến giáo dục pháp luật về luật Phòng, chống tác hại của  thuốc lá, đưa nội dung chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội qui nhà trường, đánh gí thi đua trong năm học.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, các nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; xử lí nghiêm những tập thể cá nhân vi phạm. Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm quản lí đôn đốc, phối hợp và xử lí vi phạm của cá nhân, tập thể đơn vị mình.

- 100% các đơn vị trường học tổ chức kí cam kết thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá, yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên viên, nhân viên,  học sinh và khách đến công tác tại ccs cơ sở giáo dục không hút thuốc  lá trong trường học, phòng làm việc và kí cam kết thực hiện trường học không khói thuốc lá.
IV. TCHC THC HIN.

1. Ban giám hiệu.

- Xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2016, triển khai kế hoạch tới các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đã đề ra.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng và cơ quan có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về tác hại và công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học, trên địa bàn dân cư.

2. Các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm

- Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch nhà trường đã đề ra.

- Tổ chức đánh gía, sơ kết công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong từng đợt thi đua và cả năm học.

- Làm tốt công tác tuyên truyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật về  phòng chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan, lớp học, đưa nội dung chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy nhà trường, lớp học và là một trong các nội dung tiêu chí đánh giá thi đua trong từng đợt thi đua và cả năm học. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, phối hợp và thực hiện xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm theo quy định.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá
trong trường học năm 2016 của trường THCS Minh Tiến. /.

Nơi nhận:       

 - Phòng GD&ĐT Đại Từ  (B/c)                                                                         

 - Hiệu trưởng: (Báo cáo)

 - Tổ CM, GV, HS (Th/hiện)

- Hội cha mẹ (phối hợp)

 -  VP (lưu)

KT.  HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯƠNG

Hoàng Văn Thư

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 47
Tháng 10 : 5.972
Năm 2022 : 34.453