Bạn chưa chọn snippet
Thursday, 06/10/2022 - 19:54|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

Công Khai tài chính năm học 2020-2021

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

 

 

Số: 62/QĐ-THCS

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Minh Tiến, ngày 10 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai  dự toán ngân sách nhà nước giao  năm 2020

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc hướng dẫn  thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ Quyết định số 15/ QĐ-PGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Phòng GDĐT Đại từ V/v cấp kinh phí chi năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc Phòng GD&ĐT Đại Từ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này công khai dự toán NSNN năm 2020.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2020 để nhà trường thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2020 trước toàn thể cán bộ giáo viên trong toàn trường và được niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường đến hết ngày 10/02/2020.

Điều 3: Bộ phận kế toán trường THCS Minh Tiến; toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/hiện);

- Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

              

Hoàng Văn Thư

 

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Minh Tiến, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

BIÊN BẢN

 Niêm yết công khai  báo cáo quyết toán chi ngân sách QI năm 2020

 

 
 
 

Căn cứ vào Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc hướng dẫn  thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau.

I. Thời gian: Ngày  31 tháng  03 năm 2020

II.  Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Minh Tiến

III. Thành phần:

Gồm BGH nhà trường, các tổ trưởng tổ chuyên môn, Bí thư đoàn TN, Chủ tịch CĐ trường THSC Minh Tiến.

IV. Nội dung:

1. Ông Hoàng Văn Thư - Hiệu trưởng nhà trường thông qua văn bản công khai theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo

2. Thông báo các nội dung công khai.

Công khai quyết toán kinh phí hoạt động QI năm 2020. ( Có biểu quyết toán kèm theo)

3. Hình thức công khai

- Thông báo trước hội đồng sư phạm nhà trường.

- Niêm yết tại bảng tin, Website của nhà trường.

4.Thời gian niêm yết công khai

- Thời gian niêm yết từ 31/03/2020 đến ngày 30/4/2020

5. Yêu cầu: Cán bộ, giáo viên, nhân viên xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Ban thanh tra nhân dân hoặc Chủ tài khoản trường THSC Minh Tiến.

Biên bản thông qua và kết thúc vào hồi 16h cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.

HIỆU TRƯỞNG

 

Hoàng Văn Thư

THƯ KÝ

 

Hoàng Huyền Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 
 Đơn vị: Trường THCS Minh Tiến CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Chương: 622  
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
 Minh Tiến, ngày 31 tháng 3 năm 2020 
 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 
 Quý I năm 2020 
 (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 
 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:
 
 Đơn vị tính: Đồng 
 STTNội dungDự toán nămƯớc thực hiện quý/6 tháng/nămƯớc thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) 
 123456 
 ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí     
 Số thu phí, lệ phí     
 1Lệ phí     
 2Phí     
 IIChi từ nguồn thu phí được để lại     
 1Chi sự nghiệp     
 aKinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 2Chi quản lý hành chính     
 aKinh phí thực hiện chế độ tự chủ     
 bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     
 IIISố phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước     
 1Lệ phí     
 2Phí     
 BDự toán chi ngân sách nhà nước  485.047.226   
 INguồn ngân sách trong nước  485.047.226   
 1Chi quản lý hành chính     
 11Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     
 12Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ     
 21Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ     
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia     
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ     
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở     
 22Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng     
 23Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 
 1
 MISA Mimosa.NET 2020 
 
 Đơn vị: Trường THCS Minh Tiến 
 Chương: 622 
 STTNội dungDự toán nămƯớc thực hiện quý/6 tháng/nămƯớc thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) 
 123456 
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề  485.047.226   
 31Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  285.049.436   
 32Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  199.997.790   
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình     
 41Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 42Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 5Chi bảo đảm xã hội     
 51Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 52Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 6Chi hoạt động kinh tế     
 61Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 62Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường     
 71Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 72Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin     
 81Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 82Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn     
 91Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 92Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao     
 101Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 102Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 IINguồn vốn viện trợ     
 1Chi quản lý hành chính     
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ     
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề     
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình     
 5Chi bảo đảm xã hội     
 6Chi hoạt động kinh tế     
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường     
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin     
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn     
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao     
 IIINguồn vay nợ nước ngoài     
 
 2
 MISA Mimosa.NET 2020 
 
 Đơn vị: Trường THCS Minh Tiến 
 Chương: 622 
 STTNội dungDự toán nămƯớc thực hiện quý/6 tháng/nămƯớc thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) 
 123456 
 1Chi quản lý hành chính     
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ     
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề     
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình     
 5Chi bảo đảm xã hội     
 6Chi hoạt động kinh tế     
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường     
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin     
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn     
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao     
 
 Ngày 31 tháng 3 năm 2020 
 
 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
 (Chữ ký, dấu) 
 
 Hoàng Văn Thư 
 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 
 Quý II năm 2020 
 (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 
 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:
 
 Đơn vị tính: Đồng 
 STTNội dungDự toán nămƯớc thực hiện quý/6 tháng/nămƯớc thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) 
 123456 
 ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí     
 Số thu phí, lệ phí     
 1Lệ phí     
 2Phí     
 IIChi từ nguồn thu phí được để lại     
 1Chi sự nghiệp     
 aKinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 2Chi quản lý hành chính     
 aKinh phí thực hiện chế độ tự chủ     
 bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     
 IIISố phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước     
 1Lệ phí     
 2Phí     
 BDự toán chi ngân sách nhà nước  545.620.666   
 INguồn ngân sách trong nước  545.620.666   
 1Chi quản lý hành chính     
 11Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     
 12Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ     
 21Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ     
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia     
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ     
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở     
 22Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng     
 23Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 
 1
 MISA Mimosa.NET 2020 
 
 Đơn vị: Trường THCS Minh Tiến 
 Chương: 622 
 STTNội dungDự toán nămƯớc thực hiện quý/6 tháng/nămƯớc thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) 
 123456 
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề  545.620.666   
 31Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  295.424.766   
 32Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  250.195.900   
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình     
 41Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 42Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 5Chi bảo đảm xã hội     
 51Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 52Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 6Chi hoạt động kinh tế     
 61Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 62Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường     
 71Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 72Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin     
 81Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 82Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn     
 91Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 92Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao     
 101Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 102Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 IINguồn vốn viện trợ     
 1Chi quản lý hành chính     
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ     
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề     
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình     
 5Chi bảo đảm xã hội     
 6Chi hoạt động kinh tế     
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường     
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin     
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn     
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao     
 IIINguồn vay nợ nước ngoài     
 
 2
 MISA Mimosa.NET 2020 
 
 Đơn vị: Trường THCS Minh Tiến 
 Chương: 622 
 STTNội dungDự toán nămƯớc thực hiện quý/6 tháng/nămƯớc thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) 
 123456 
 1Chi quản lý hành chính     
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ     
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề     
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình     
 5Chi bảo đảm xã hội     
 6Chi hoạt động kinh tế     
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường     
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin     
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn     
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao     
 
 Ngày 30 tháng 6 năm 2020 
 
 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
 (Chữ ký, dấu) 
 
 Hoàng Văn Thư 
 
 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 
 Quý III năm 2020 
 (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 
 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:
 
 Đơn vị tính: Đồng 
 STTNội dungDự toán nămƯớc thực hiện quý/6 tháng/nămƯớc thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) 
 123456 
 ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí     
 Số thu phí, lệ phí     
 1Lệ phí     
 2Phí     
 IIChi từ nguồn thu phí được để lại     
 1Chi sự nghiệp     
 aKinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 2Chi quản lý hành chính     
 aKinh phí thực hiện chế độ tự chủ     
 bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     
 IIISố phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước     
 1Lệ phí     
 2Phí     
 BDự toán chi ngân sách nhà nước  501.002.925   
 INguồn ngân sách trong nước  501.002.925   
 1Chi quản lý hành chính     
 11Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     
 12Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ     
 21Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ     
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia     
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ     
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở     
 22Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng     
 23Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 
 1
 MISA Mimosa.NET 2020 
 
 Đơn vị: Trường THCS Minh Tiến 
 Chương: 622 
 STTNội dungDự toán nămƯớc thực hiện quý/6 tháng/nămƯớc thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) 
 123456 
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề  501.002.925   
 31Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  270.713.725   
 32Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  230.289.200   
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình     
 41Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 42Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 5Chi bảo đảm xã hội     
 51Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 52Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 6Chi hoạt động kinh tế     
 61Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 62Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường     
 71Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 72Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin     
 81Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 82Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn     
 91Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 92Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao     
 101Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     
 102Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     
 IINguồn vốn viện trợ     
 1Chi quản lý hành chính     
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ     
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề     
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình     
 5Chi bảo đảm xã hội     
 6Chi hoạt động kinh tế     
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường     
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin     
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn     
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao     
 IIINguồn vay nợ nước ngoài     
 
 2
 MISA Mimosa.NET 2020 
 
 Đơn vị: Trường THCS Minh Tiến 
 Chương: 622 
 STTNội dungDự toán nămƯớc thực hiện quý/6 tháng/nămƯớc thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) 
 123456 
 1Chi quản lý hành chính