Bạn chưa chọn snippet
Thursday, 06/10/2022 - 20:02|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

Công khai thu chi ngân sách quý 1/2020

  

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

 

 

Số: 12/QĐ-THCS

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Minh Tiến, ngày 10 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai  dự toán ngân sách nhà nước giao  năm 2020

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc hướng dẫn  thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ Quyết định số 15/ QĐ-PGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Phòng GDĐT Đại từ V/v cấp kinh phí chi năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc Phòng GD&ĐT Đại Từ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này công khai dự toán NSNN năm 2020.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2020 để nhà trường thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2020 trước toàn thể cán bộ giáo viên trong toàn trường và được niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường đến hết ngày 10/02/2020.

Điều 3: Bộ phận kế toán trường THCS Minh Tiến; toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/hiện);

- Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

           

 

 

  

Hoàng Văn Thư

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai dự toán ngân sách  giao năm 2020

 

 

 
 • Thời gian:  Lúc 7giờ 30 ngày 10 tháng 01 năm 2020
 • Địa điểm: Tại Trường THCS Minh Tiến
 • Thành phần: Chúng tôi gồm:
 1. Ông : Hoàng Văn Thư - Hiệu trưởng nhà trường
 2. Bà: Nguyễn Thị Ánh  - Phó Hiệu Trưởng
 3. Bà. Dương Thị Thanh - Nhân viên Văn thư – Kiêm CTCĐ – Thủ quỹ
 4.  Ông: Triệu Văn Huấn - Nhân viên kế toán
 5. Bà: Hoàng Huyền Thương - Giáo viên - Thư ký

Có sự chứng kiến của:

 1. Bà Nguyễn Thị Nhung – GV- kiêm Thanh tra ND

- Nội dung:

1. Ông: Hoàng Văn Thư - Hiệu trưởng nhà trường: Thông qua Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 61/2017/TT- BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

2. Thông báo nội dung công khai: Công khai dự toán ngân sách giao năm 2021 theo Quyết định số 15/ QĐ-PGDĐT ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Phòng GDĐT Đại từ. Tổng số tiền là: 2.146.860.000 đ

( Có quyết định và phụ biểu kèm theo)

3. Hình thức công khai

- Thông báo trước hội đồng sư phạm nhà trường.

- Niêm yết tại bảng tin, Website của nhà trường.

4.Thời gian niêm yết công khai

- Thời gian niêm yết từ 10/01/2020 đến ngày 10/02/2020

5. Yêu cầu: Cán bộ, giáo viên, nhân viên xem bảng niêm yết các nội dung công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Ban thanh tra nhân dân hoặc Chủ tài khoản trường THCS Minh Tiến.

Biên bản thông qua và kết thúc vào hồi 11h cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Văn Thư

 

 

 

 

 

NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM NIÊM YẾT

 

 

 

Triệu Văn Huấn

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN                                        THƯ KÝ

            (Ký tên, tự ghi họ tên)

…………………………………………

…………………………………………                      Hoàng Huyền Thương

…………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT  ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Minh Tiến , ngày 25 tháng 02 năm 2021

 BIÊN BẢN

Về việc kết thúc công khai ngân sách giao năm 2021

         

 •  Thời gian: Vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 02 năm 2021
 •    Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Minh Tiến

Đã tiến hành lập biên bản kết thúc công khai ngân sách giao năm 2021, niêm yết tại bảng công khai hóa.               

          Thành phần lập biên bản:

 1. Ông : Hoàng Văn Thư - Hiệu trưởng nhà trường
 2. Bà: Nguyễn Thị Ánh  - Phó Hiệu Trưởng
 3. Bà. Dương Thị Thanh - Nhân viên Văn thư – Kiêm CTCĐ – Thủ quỹ
 4.  Ông: Triệu Văn Huấn - Nhân viên kế toán
 5. Bà: Hoàng Huyền Thương - Giáo viên - Thư ký

Có sự chứng kiến của:

 • Bà Nguyễn Thị Nhung – GV- kiêm Thanh tra ND

 Nội dung:

Trường THCS Minh Tiến đã tiến hành lập biên bản kết thúc công khai dự toán ngân sách giao  năm 2021.

Trong thời gian niêm yết: 30 ngày, Từ 25/01/2021 đến hết ngày 25/02/2022 không có ý kiến tham gia đóng góp vào quyết định dự toán ngân sách năm 2021 của Phòng giáo dục đào tạo Đại Từ  cho trường THCS Minh Tiến.

          Biên bản lập xong hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày, những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Văn Thư

THƯ KÝ

 

 

Hoàng Huyền Thương

 

 

 

 Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
 
 Đơn vị: Trường THCS Minh Tiến 
 Chương: 622 
 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
 Quý I năm 2020 
 (Kèm theo Quyết định số …/QĐ- THCS ngày 31/3/2020 của trường THCS Minh Tiến) 
 (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 
 Đơn vị tính: Đồng 
 STTNội dungTổng số liệu báo cáo quyết toánTổng số liệu quyết toán được duyệtChênh lệch 
 12345 = 4-3 
 AQuyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí    
 Số thu phí, lệ phí    
 1Lệ phí    
 2Phí    
 IIChi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại    
 1Chi sự nghiệp    
 aKinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 2Chi quản lý hành chính    
 aKinh phí thực hiện chế độ tự chủ    
 bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ    
 IIISố phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước    
 1Lệ phí    
 2Phí    
 BQuyết toán chi ngân sách nhà nước 485.047.226 485.047.226  
 INguồn ngân sách trong nước 485.047.226 485.047.226  
 1Chi quản lý hành chính    
 11Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ    
 12Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ    
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ    
 21Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ    
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia    
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ    
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở    
 22Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng    
 23Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 485.047.226 485.047.226  
 31Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 285.049.436 285.049.436  
 32Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 199.997.790 199.997.790  
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình    
 41Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 42Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 5Chi bảo đảm xã hội    
 
 1
 MISA Mimosa.NET 2020 
 
 Đơn vị: Trường THCS Minh Tiến 
 Chương: 622 
 STTNội dungTổng số liệu báo cáo quyết toánTổng số liệu quyết toán được duyệtChênh lệch 
 12345 = 4-3 
 51Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 52Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 6Chi hoạt động kinh tế    
 61Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 62Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường    
 71Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 72Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin    
 81Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 82Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn    
 91Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 92Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao    
 101Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 102Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 IINguồn vốn viện trợ    
 1Chi quản lý hành chính    
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ    
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề    
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình    
 5Chi bảo đảm xã hội    
 6Chi hoạt động kinh tế    
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường    
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin    
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn    
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao    
 IIINguồn vay nợ nước ngoài    
 1Chi quản lý hành chính    
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ    
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề    
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình    
 5Chi bảo đảm xã hội    
 6Chi hoạt động kinh tế    
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường    
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin    
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn    
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao    
 2
 MISA Mimosa.NET 2020 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 47
Tháng 10 : 5.965
Năm 2022 : 34.446