Bạn chưa chọn snippet
Friday, 24/09/2021 - 16:25|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

QUYẾT ĐỊNH V/v Công khai Cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công khai thu chi tài chính trường THCS Minh Tiến Năm học 2020- 2021

  

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

 

Số:  62  /QĐ-THCS

 

 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Minh Tiến, ngày 24 tháng 6 năm 2021

  

QUYẾT ĐỊNH

     V/v Công khai Cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

và công khai thu chi tài chính  trường THCS Minh Tiến  Năm  học 2020- 2021

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ tình hình thực tế của Trường THCS Minh Tiến.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Công khai Cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công khai thu chi tài chính  trường THCS  Minh Tiến năm  học 2020 - 2021. (Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2021 để nhà trường thực hiện công khai Cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công khai thu chi tài chính  trường THCS Minh Tiến năm  học 2019 - 2020 trước toàn thể cán bộ giáo viên trong toàn trường và được niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường đến hết ngày 24/7/2021.

Điều 3: Bộ phận kế toán trường THCS Minh Tiến; toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/hiện);

- Lưu VT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

           

                Hoàng Văn Thư

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai Cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công khai thu chi tài chính trường THCS Minh Tiến Năm  học 2020 - 2021

 

          Lúc 14h  giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2021

          Tại: Trường THCS Minh Tiến

          Chúng tôi gồm:

  1. Ông Hoàng Văn Thư - Hiệu trưởng
  2. Bà: Nguyễn Thị Ánh  - Phó Hiệu Trưởng
  3. Ông Triệu Văn Huấn - Nhân viên kế toán
  4. Bà Dương Thị Thanh -  Nhân viên văn thư, CTCĐ trường
  5. Bà Hoàng Huyền Thương - Thư ký
  6. Ông Bùi Văn Tám - Trưởng BĐD cha mẹ học sinh

          Lập biên bản về việc niêm yết công khai Cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công khai thu chi tài chính trường THCS Minh Tiến năm  học 2020 - 2021.

          Thời gian niêm yết: từ ngày 25/6/2021 đến hết ngày 24/7/2021

          Biên bản được lập thành 01 bản, Nhà trường lưu giữ./.

 

NGƯỜI VIẾT BIÊN BẢN

THƯ KÝ

 

 

 

Đinh Thị Thanh Tâm

DẠI DIỆN HCM

 

 

 

 

Bùi Văn Tám

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

Hoàng Văn Thư

 

ĐẠI DIỆN NHỮNG NGƯỜI DỰ KẾT THÚC

- Nguyễn Thị Ánh.. …….…………..  – Dương Thị Thanh

Triệu Văn Huấn……….……………

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 197
Hôm qua : 141
Tháng 09 : 3.932
Năm 2021 : 14.933