Bạn chưa chọn snippet
Thursday, 06/10/2022 - 21:40|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

Thu chi Ngân sách quý 2/2020

 
 Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 
 Đơn vị: Trường THCS Minh Tiến 
 Chương: 622 
 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
 Quý II năm 2020 
 (Kèm theo Quyết định số …/QĐ- THCS ngày 30/6/2020 của trường THCS Minh Tiến) 
 (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 
 Đơn vị tính: Đồng 
 STTNội dungTổng số liệu báo cáo quyết toánTổng số liệu quyết toán được duyệtChênh lệch 
 12345 = 4-3 
 AQuyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí    
 Số thu phí, lệ phí    
 1Lệ phí    
 2Phí    
 IIChi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại    
 1Chi sự nghiệp    
 aKinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 2Chi quản lý hành chính    
 aKinh phí thực hiện chế độ tự chủ    
 bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ    
 IIISố phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước    
 1Lệ phí    
 2Phí    
 BQuyết toán chi ngân sách nhà nước545620666545620666  
 INguồn ngân sách trong nước545620666545620666  
 1Chi quản lý hành chính    
 11Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ    
 12Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ    
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ    
 21Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ    
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia    
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ    
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở    
 22Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng    
 23Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề545620666545620666  
 31Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên295424766295424766  
 32Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên250195900250195900  
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình    
 41Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 42Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 5Chi bảo đảm xã hội    
 
 1
 MISA Mimosa.NET 2020 
 
 Đơn vị: Trường THCS Minh Tiến 
 Chương: 622 
 STTNội dungTổng số liệu báo cáo quyết toánTổng số liệu quyết toán được duyệtChênh lệch 
 12345 = 4-3 
 51Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 52Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 6Chi hoạt động kinh tế    
 61Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 62Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường    
 71Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 72Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin    
 81Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 82Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn    
 91Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 92Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao    
 101Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
 102Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
 IINguồn vốn viện trợ    
 1Chi quản lý hành chính    
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ    
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề    
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình    
 5Chi bảo đảm xã hội    
 6Chi hoạt động kinh tế    
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường    
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin    
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn    
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao    
 IIINguồn vay nợ nước ngoài    
 1Chi quản lý hành chính    
 2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ    
 3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề    
 4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình    
 5Chi bảo đảm xã hội    
 6Chi hoạt động kinh tế    
 7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường    
 8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin    
 9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn    
 10Chi sự nghiệp thể dục thể thao    
 2
 MISA Mimosa.NET 2020 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 47
Tháng 10 : 5.972
Năm 2022 : 34.453